Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Limesquare:
de besloten vennootschap Limesquare b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo aan de Expolaan 50, 7556 BE Hengelo;

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die Limesquare opdracht geeft;

Opdracht:
alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Limesquare voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Limesquare en opdrachtgever waarbij aan Limesquare opdracht is gegeven, elke wijziging of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Limesquare gesloten Overeenkomst en de daaraan voorafgaande aanbiedingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Limesquare zijn overeengekomen.
 2. Limesquare wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal Limesquare met opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Limesquare zijn vrijblijvend, tenzij in het betreffende aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. In het geval Limesquare een overeenkomst sluit die opdrachtgever verplicht tot periodieke betalingen, heeft Limesquare het recht om de overeengekomen prijzen aan te passen. Een prijswijziging gaat in na tenminste drie maanden na een daartoe door Limesquare uitgebrachte schriftelijke kennisgeving. Opdrachtgever heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.
 3. Limesquare heeft eveneens het recht om de overeengekomen prijs aan te passen, als met de uitvoering van de Overeenkomst door Limesquare op verzoek of met instemming van Opdrachtgever eerst na verloop van drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst een aanvang wordt genomen dan wel, nadat met de uitvoering van de Overeenkomst door Limesquare reeds een aanvang is gemaakt, de uitvoering op verzoek of met instemming van Opdrachtgever gedurende meer dan drie maanden wordt opgeschort. De prijswijziging wordt direct van kracht zodra zij Opdrachtgever door Limesquare schriftelijk is aangezegd. Opdrachtgever heeft evenwel gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de aanzegging het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief op te zeggen.
 4. Alle facturen van Limesquare zullen door Opdrachtgever zonder aftrek, korting of verrekening worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Ontbreken dergelijke voorwaarden, dan zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
 5. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Limesquare als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting moet maken, komen ten laste van Opdrachtgever, met een minimum van € 160,00 excl. BTW.

Artikel 5. Levering

 1. De door Limesquare opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze levertijden echter nooit als bindende en/of fatale termijnen te beschouwen en bij overschrijding van deze termijnen is Limesquare voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 2. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, 2 weken na levering. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, niet toegestaan om het geleverde voor operationele doeleinden te gebruiken.
 3. Het door Limesquare geleverde geldt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, als geaccepteerd:

  a. indien geen acceptatietest is overeengekomen: bij levering;

  b. indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode;

  c. indien Limesquare voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 6 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 7 aan acceptatie niet in de weg staan.

 4. In afwijking van het voorgaande zal het geleverde, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, als volledig geaccepteerd gelden indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik maakt voor operationele doeleinden.
 5. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat het door Limesquare geleverde fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Limesquare hierover gedetailleerd schriftelijk informeren. De testperiode zal dan worden onderbroken totdat het geleverde zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat het geleverde niet voldoet aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, zal Opdrachtgever Limesquare uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over deze fouten informeren. Limesquare zal zich naar beste kunnen inspannen om de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
 7. Opdrachtgever zal de acceptatie niet kunnen weigeren op andere gronden dan die verband houden met de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van fouten die operationele of productieve ingebruikname van het geleverde redelijkerwijs niet in de weg staan.
 8. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase een eventuele acceptatie van een eerdere fase onverlet.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Limesquare, totdat de bedragen die Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 4 lid 5, volledig aan Limesquare zijn voldaan.

Artikel 7. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 8. Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Limesquare steeds tijdig in het bezit stellen van alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke materialen (daaronder mede begrepen programmatuur en bijbehorende documentatie), inlichtingen en andere gegevens, dat in de ruimste zin des woord.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens, inlichtingen of materialen. Tevens staat Opdrachtgever er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan Limesquare van de gegevens, inlichtingen of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal Limesquare vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerking inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever materialen, inlichtingen of andere gegevens op bepaalde informatiedragers aan Limesquare ter beschikking zal stellen, zullen deze dragers voldoen aan de overeengekomen specificaties.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke materialen, inlichtingen of andere gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de met Opdrachtgever gemaakte afspraken aan Limesquare ter beschikking zijn gesteld, heeft Limesquare het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid dan wel vergoeding van schade, en de daardoor ontstane kosten

Artikel 9. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Limesquare zal zich naar beste kunnen inspannen om de Overeenkomst met zorg uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan Limesquare zich daarbij naar eigen goeddunken bedienen van hulppersonen, zoals programmeurs,vormgevers en tekstschrijvers.
 2. Indien Limesquare met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, heeft Limesquare het recht om de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 10. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

 1. Indien Limesquare op verzoek van of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Limesquare.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in artikel 10 lid 1 het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de Opdracht kan worden beïnvloed.

Artikel 11. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of naar aard en inhoud door volbrenging eindigt, kan geen der partijen haar tussentijds opzeggen. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan zij door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 3 komt elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 3. Limesquare kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd of indien goederen van Opdrachtgever die voor de uitvoering van de Overeenkomst van wezenlijk belang zijn door beslag of andere rechtsmaatregel aan de feitelijke macht van Opdrachtgever worden onttrokken.
 4. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel 11 lid 2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst van Limesquare heeft ontvangen, zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Limesquare ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Limesquare vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of heeft geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12. Garantie

 1. Limesquare is tot geen andere garantie gehouden dan die uitdrukkelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
 2. In het geval van een uitdrukkelijk met Limesquare overeengekomen garantie zal Limesquare gedurende de overeengekomen garantietermijn naar beste kunnen eventuele fouten in het door haar geleverde (doen) herstellen indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij haar zijn gemeld. De garantieverplichting vervalt, indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Limesquare wijzigingen in het geleverde heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen of indien sprake is van andere niet aan Limesquare toe te rekenen oorzaken. Indien met Opdrachtgever een acceptatietest was overeengekomen, vervalt de garantieverplichting eveneens indien de fouten bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
 3. Onder fouten in de zin van artikel 12 lid 2 wordt verstaan het niet voldoen aan de door partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
 4. Na afloop van de met Limesquare overeengekomen garantieperiode is Limesquare niet gehouden om eventuele fouten te herstellen dan wel voor vervanging zorg te dragen. Evenmin is Limesquare na aflopen van de garantieperiode aansprakelijk voor schade als bedoeld in artikel 13.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Limesquare is slechts aansprakelijk voor directe schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt:

  a. indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;

  b. indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, tot maximaal de voor de Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst moet worden aangemerkt als hoofdzakelijk een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan 6 maanden, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding meer dan € 12.500,00 bedragen.
 2. Onder schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Limesquare toe te rekenen tekortkoming wordt uitsluitend verstaan:

  a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Limesquare aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed als Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

  b. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat Limesquare op een voor haar bindende leverdatum niet hebben geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

  c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze bepaling;

  d. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze bepaling.
 3. Limesquare is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade en bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De totale aansprakelijkheid van Limesquare voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging zal in geen geval meer bedragen dan € 12.500,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. Buiten de in artikel 13 lid 2 en lid 4 genoemde gevallen rust op Limesquare geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13 lid 1 en 4 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Limesquare.

Artikel 14. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werklieden uitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen de onderneming van Limesquare betreffend. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat leveranciers waarvan Limesquare B.V. afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de (contractuele) verplichtingen tegenover Limesquare voldoet, tenzij dat aan Limesquare verwijtbaar is.
 2. Wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Wat als gevolg van de Overeenkomst al gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede begrepen de rechten als gevolg van de Databankenwet, op de krachtens de Overeenkomst door Limesquare of de door Limesquare ingeschakelde derden ontwikkelde of ter beschikking gestelde toepassingen van multimedia en de daarvan deel uitmakende onderdelen als programmatuur, vormgeving en teksten, evenals op andere door Limesquare of de door Limesquare ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen als analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes, berusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bij Limesquare of de door Limesquare ingeschakelde derden. Niets in de Overeenkomst strekt tot overdracht van deze rechten aan Opdrachtgever.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze algemene voorwaarden, op elke overeenkomst tussen Limesquare en de Opdrachtgever en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht va toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is - voor zover overigens al van toepassing - uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling betreffende koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo dan wel in geval de sector kanton bevoegd is te Enschede. Limesquare blijft echter bevoegd geschillen voor te leggen aan de rechter, die zonder het in de vorige zin bepaalde bevoegd zou zijn van geschillen tussen partijen kennis te nemen.